GiuseArt Homestay

Sau một thời gian hoạt động, website đã có những bước tiến đáng kể cả về chất lượng và hình thức.

Salon tóc Hồng Ngọc

Giuseart.com được thành lập tháng 11/2016 dưới dạng Blog cá nhân, với mục đích ban đầu là nơi lưu trữ

Vintage Coffee GiuseArt

Giuseart.com được thành lập tháng 11/2016 dưới dạng Blog cá nhân, với mục đích ban đầu là nơi lưu trữ

Nhà hàng Nhật YKhaotio

Giuseart.com được thành lập tháng 11/2016 dưới dạng Blog cá nhân, với mục đích ban đầu là nơi lưu trữ nhữn